Datacentrum

Datové centrum TOWER na Žižkově poskytuje moderní zázemí pro uložení a provoz serverů, datových polí apod. Bylo vybudováno na přelomu roku 2011 a 2012 a do provozu uvedeno v březnu 2012, proto patří mezi nejnovější centra v ČR a plně podporuje svým zařízením nejnovější trendy ve vybavení datových center.
V současné době Datové centrum na Žižkově disponuje prostorem pro 130 rackových skříní plus dalšími dvěma privátními datovými sály. Budova umožňuje další navýšení prostoru až na téměř 600 racků. Všechny systémy důležité pro běh datového centra (napájení, chlazení, bezpečnostní a protipožární systémy), jsou zálohovány systémem N+1 nebo vyšším.

Základní parametry DC TOWER:

 • odpovídá klasifikaci TIER III
 • Garantovaná dostupnost služeb je až 99,99%
 • Monitoring a podpora služeb v nepřetržitém režimu 24/7
 • optické datové přípojky všech velkých operátorů

Provozovatel

Provozovatelem datového centra TOWER jsou České Radiokomunikace, a.s. (ČRa). Je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů vysílacích a ICT služeb v České republice. V posledních letech se společnost výrazně prosadila v oblasti poskytování služeb datových center. Zde plně využívá své konkurenční výhody, jíž je vlastnictví velkého množství technologických objektů, které jsou vhodné pro adaptaci na datová centra. Disponují dostatečnou kapacitou elektrické energie z více nezávislých zdrojů, kvalitní konektivitou a vysokou úrovní zabezpečení.

Úroveň TIER

DC TOWER odpovídá úrovni TIER III, v některých ohledech ji dokonce přesahuje.
Kvalitu datového centra (zejména z pohledu vysoké dostupnosti) posuzuje již od roku 1993 nezávislý Uptime institut. Toto konsorcium nezávislých firem definuje standardy kvality pro datová centra, provádí jejich kontrolu a dle výsledků uděluje certifikaci, tzv. TIER úroveň. Proces certifikace datového centra je časově i finančně velmi náročný, proto jej podstupuje pouze menšina provozovatelů datových center a u svých datových center uvádí informaci, jaké úrovni TIER jejich datové centrum vyhovuje. Stejně tomu tak je v případě DC TOWER.

Stručný popis vlastností jednotlivých TIER úrovní:

 • TIER 1 – jednoduchá centra bez záložních a rezervních prvků, dostupnost 99,671%.
 • TIER 2 – Tier 1 + redundantní prvky, které zaručí i při neočekávaném výpadku nepřerušený provoz, dostupnost 99,741%.
 • TIER 3 – Tier 2 + další záložní prvky. Výměna a údržba komponent centra může probíhat za plného provozu. Typicky umožňuje dvouzdrojově napájené komponenty a vícenásobné připojení, dostupnost 99,982%
 • TIER 4 – Tier 3 + všechny komponenty jsou odolné vůči výpadkům jednotlivých svých částí, všechno je dvouzdrojové, nejsou žádné souběhy vedení (nejrobustnější a nejvíce proti výpadkům odolná varianta, které vyhovuje pouze několik málo datových center na světě), dostupnost 99,995%

PUE

Power usage effectiveness, tzv. PUE je nejčastěji používán pro posuzování energetické efektivity datových center. PUE je indikátorem toho, kolik z celkově spotřebované energie je přímo využito IT vybavením a kolik připadne na podpůrné systémy. Konkrétně se jedná o poměr celkové spotřeby datového centra ke spotřebě IT vybavení (hardware). Největší podíl na zvyšování koeficientu PUE v datovém centru směrem k nižší efektivitě má chlazení, které je obvykle energeticky náročné. Hodnota PUE ve výsledku přímo ovlivňuje cenu elektrické energie pro koncového zákazníka, protože se tímto koeficientem násobí skutečná spotřeba hardwaru.
V případě DC TOWER nám ČRa garantuje hodnotu PUE do 1,8 s tím, že naší společnou snahou bude, aby se tento koeficient snižoval. Snižování je možné docílit poměrně banálními opatřeními, jakou jsou pečlivě vyplněná volná U v rackových skříních anebo pečlivé vyvázání kabelového vybavení. Tato opatření pomáhají optimalizaci proudění vzduchu, zamezí nežádoucího míchání teplého a studeného vzduchu, což snižuje efektivitu chlazení a tím zvyšuje hodnotu PUE.

Energetika

Objekt, ve kterém je datové centrum vybudováno, je napojen na rozvodnou energetickou síť třemi nezávislými přípojkami VN o celkovém maximálním příkonu 5 MW. K dispozici jsou 4 VN/NN transformátory, plus jeden záložní, který může zastoupit kterýkoliv ze čtyř provozních transformátorů.
Pro napájení DC jsou instalovány dvě NN trasy, které jsou zálohovány. Každá disponuje vlastní UPS jednotkou, jejíž kapacita pokryje provoz DC při maximální zátěži po dobu 10 minut, což je dostatečně dlouhá doba pro spuštění jednoho ze tří záložních diesel agregátů, schopných uspokojit energetické potřeby celého datového centra (zákaznické i technologické racky, klimatizace, osvětlení, bezpečnostní systémy…) do doby obnovení napájení z rozvodné sítě.
V DC probíhají pravidelné revize elektroinstalace v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a dle interních provozních směrnic. Z provozních statistik vysílacích technologických místností ve stejné budově je patrné, že od doby zahájení vysílání v roce 1991 nedošlo k přerušení provozu z důvodu výpadku napájení. Na celý systém napájení dohlíží řada čidel, jejichž signály jsou vyvedeny na energetický dispečink ČRa. ČRa jako telekomunikační firmě se v souladu s legislativou  (čl. II bod 12 Přílohy č. 1 Vyhlášky č. 80/2010 Sb.) netýkají omezení odběru elektřiny  v případě vyhlášení regulačních stupňů 2 až 7.

Chlazení

Chlazení v DC zajišťují splitové (dělené) klimatizační jednotky, dimenzované na maximální příkon celého DC. Systém chlazení je uzpůsoben pro odběr teplého vzduchu z prostoru DC a přívod chladného vzduchu do dvojité podlahy, odkud je chladný vzduch nasáván přímo k zařízením do rackových skříní. Tím je zajištěno optimální chlazení prostoru DC a ekonomický provoz jednotek klimatizace. Naše rackové pozice jsou uzavřeny do studené uličky vč. důsledného zakrytování racků a zaslepení nevyužitých pozic v racích kvůli zajištění lepší efektivity chlazení. V naší zóně datového centra máme navíc možnost využít tzv. InRow chladících jednotek. Všechna tato opatření nám umožňují spolehlivě uchladit i vysokozátěžové racky s příkonem nad 10kW.

Klimatizační systém je doplněn o zařízení na udržení stálé relativní vlhkosti.

Průměrná teplota v zákaznických datových sálech je 22 °C ± 4 °C, relativní vlhkost vzduchu 50 % ± 15 %.

Bezpečnost

Na bezpečnost je ve všech objektech ČRa kladen zvláštní důraz, který je řízen přísnými pravidly pro budovy, které zajišťují vysílání televize a rozhlasu. Hlavními bezpečnostními rysy jsou:

 • napojení na centrální bezpečnostní systém ČRa
 • nepřetržité monitorování všech prostor i okolí objektu
 • dohled bezpečnostní agentury v režimu 24/7
 • přístup je pouze přes systém čipových karet v kombinaci se čtečkami biometrických údajů. Záznamy o přístupech jsou archivovány.
 • lokalita DC je v nezátopové oblasti a s velmi omezeným letovým provozem.

Požární ochrana

Proti požáru je datové centrum chráněno pasivně i aktivně. K pasivní bezpečnosti jsou zde umístěna požární a kouřová čidla, připojena k systému požární ochrany. Pokud systém čidel zahlásí alarm, je v prostoru DC TOWER vyhlášen poplach optickou i akustickou signalizací. Po vyhlášeném poplachu se do 30 vteřin aktivuje automatický zhášecí systém, který do prostoru DC TOWER pod tlakem vypustí inertní plyn IG541. Plyn vytěsní z místnosti kyslík, čímž se zamezí dalšímu hoření.

Lokalita

Adresa datového centra TOWER je Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3.
Datové centrum je dobře dostupné MHD (z našich kanceláří za 15 minut), nebo autem s možností parkování v areálu (dojezd do 10 minut). Pro manipulaci s technologií jsou zde připraveny dvě rampy, prostřednictvím kterých je možné provést jejich vyložení a následně je pomocí bezbariérových cest dostat do naší sekce datového centra.

Konektivita

Přímo v objektu je umístěn jeden z pěti propojovacích uzlů národního peeringového operátora – NIX.CZ, jeden ze dvou, který podporuje 100 Gbps připojení. Datové centrum TOWER dále nabízí vysokokapacitní připojení jak do páteřní sítě Českých Radiokomunikací a.s. a dále do sítě internet, tak i do sítí dalších velkých operátorů v ČR (GTS Czech, O2, T-Mobile, Vodafone, Dial Telecom a dalších). Všechna tato spojení jsou na optických datových kabelech a umožňují minimální kapacitu přenosu v řádu jednotek Gb/s.
Datové spoje lze realizovat i bezdrátově pomocí mikrovlnných spojů, k čemuž je možné využít plošin na vysílací věži. S výškou přes 100 metrů nad okolním terénem ve středu Prahy je vysoká pravděpodobnost jejího kvalitního pokrytí.

Vybavení racků

Naše datové centrum je osazeno racky Conteg 600 x 1200mm x 42U. Krajní racky mají plné bočnice, ve stěnách vnitřních racků jsou průchodky (opět Conteg) pro kabelové cesty. Pro účely pečlivého vyvázání kabelů používáme vertikálních a horizontálních panelů Conteg. Všechny naše racky jsou dále vybaveny dvěma PDU (distribučními napájecími jednotkami), opět od výrobce Conteg. Každé PDU je jištěno 3x16A, teoreticky tedy zvládne zásobovat zařízení s odběrem až 11 kW. Použitá PDU jsou osazena 36 zásuvkami typu C13 (běžné servery) a 6 zásuvkami typu C19 (blade systémy). Rack tedy můžeme s rezervou osadit 30 1U servery nebo dvěma blade systémy a to při zachování redundantního připojení do dvou nezávislých napájecích větví. V novém datovém centru provozujeme již pouze dvouzdrojové technologie, každý ze zdrojů je vždy zapojen do jiné napájecí větve pro zajištění vysoké dostupnosti našich služeb i v případě výpadku jedné z napájecích větví.
Zajímavým vylepšením je rovněž využití napájecích kabelů se zámky, které zabraňují samovolnému vypadnutí kabelů a tedy výpadkům napájení.

Podpora

Naše podpora a řešení všech případných incidentů v režimu 24/7 je doplněna monitoringem a podporou i v datovém centru. Pokud by nám selhaly možnosti vzdálené správy našich zařízení, můžeme využít zaškolené podpory kvalifikovaných pracovníků datového centra, kteří nám dokáží provést odborný zásah na místě v řádu jednotek minut.

Smluvní podmínky, SLA

ČRa nám garantuje dodržovat stanovené parametry napájení, chlazení a vlhkosti v 99,99 % času. Konkrétně to znamená, že měsíčně může dojít k odchýlení od domluvených hodnot na čas ne delší než 5 minut. Pro napájení je však i toto málo, proto používáme výhradně dvouzdrojová zařízení a každý ze zdrojů bude zapojen do jiné napájecí větve. ČRa nám garantuje, nad rámec standardních podmínek, poskytovat slevu za každé neplánované přerušení dodávek služby. Více informací naleznete zde.

Domluvené parametry:

 • elektrické napětí: 230 V +/- 3 %
 • teplota ve studené uličce: 18-27 °C
 • relativní vlhkost vzduchu: 30-70 %

 

 

 

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.